Recent articles.

All articles...

Quick Links.

GP? Optician? A&E? Visit the Eye Care Wales website for advice on where to seek help with eye problems.

WCB's twitter feed
WCB twitter feed

WCB Privacy notice

Administrators.

newspapers

Ymgynghoriad cyhoeddus Hywel Dda

Lansiwyd “Hywel Dda – Trawsnewid ein Gwasanaeth iechyd” yn swyddogol yng nghyfarfod y bwrdd iechyd ar ddydd Iau 19 Ebrill 2018, gan nodi dechrau ymgynghoriad cyhoeddus 12-wythnos â’r nod o wella darpariaeth iechyd a gofal ar gyfer ein cymunedau. Mae Hywel Dda wedi cyflwyno'r erthygl ganlynol ac mae'n ceisio barn pobl sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Ymgynghoriad cyhoeddus “Hywel Dda – Trawsnewid ein Gwasanaeth Iechyd”

Ceir yn atodedig wybodaeth ar yr ymgynghoriad cyhoeddus “Hywel Dda - Trawsnewid ein Gwasanaeth Iechyd”.

Mae gennym gyfle unwaith mewn oes i newid yn sylfaenol y ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau gofal iechyd lleol er gwell – ac rydym am glywed eich barn ar hyn.

Rydym yn gofyn i drigolion ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro i fod yn rhan o hyn ac i ddweud eu dweud ar y tri chynnig i wella’r ffordd yr ydym yn darparu gofal ar gyfer ein poblogaeth. Ein clinigwyr sydd wedi cynllunio a phrofi pob un o’r cynigion, er mwyn sicrhau bod ein gwasanaethau’n ddiogel, yn gynaliadwy, yn hygyrch ac yn garedig ar gyfer y genhedlaeth hon a chenedlaethau’r dyfodol.

Ymhlith yr heriau mwyaf sy’n wynebu’r bwrdd iechyd ar hyn o bryd mae poblogaeth sy’n heneiddio, anhawsterau I lawer wrth gael mynediad i wasanaethau yn agos i’w cartrefi, heriau recriwtio sylweddol – yn enwedig staff meddygol arbenigol – ac hen adeiladau ein hysbytai sydd angen llawer o gynnal a chadw.

Er mwyn goresgyn yr heriau sylweddol y mae’r Gwasanaeth Iechyd yn eu hwynebu, rydym am wneud newid radical i’r ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau gofal iechyd lleol fel bod pobl yn cael y rhan helaeth o’r gofal a’r driniaeth sydd eu hangen arnynt yn eu cymuned leol, a fel bod pobl yn medru aros adref tra’u bod nhw’n cael triniaeth yn hytrach na gorfod mynd i ysbyty. Bydd lleihau’r nifer o brif ysbytai’n golygu llai o rotas meddygol i’w llenwi, gan wneud y dasg o ddenu clinigwyr i ddod i weithio i ni yn haws; bydd hefyd yn golygu amserau aros byrrach, llai o ganslo a mwy o arian ar gyfer gwasanaethau lleol a chymunedol.

Ym mhob un o’r tri chynnig, bydd Ysbyty Cyffredinol Dosbarth Bronglais yn parhau i ddarparu gwasanaethau i’r canolbarth; byddwn yn adeiladu prif ysbyty newydd rhywle rhwng Arberth a San Clêr, a bydd 10 hyb cymunedol ar draws ardal y Bwrdd Iechyd.

Dyma’r cynigion:

Cynnig A

Cynnig B

Cynnig C

Bydd eich adborth yn cael ei ddadansoddi’n annibynnol a’i ystyried cyn cyflwyno unrhyw gynnig ffurfiol i’n Bwrdd Iechyd am benderfyniad ar sut i fwrw ati yn nes ymlaen yn 2018, a byddwn yn parhau i’ch diweddaru ar ein defnydd o adborth.

Gallwch dweud eich dweud yn y ffyrdd canlynol:

What people have said about this: